the fold^of a landscape – until
work (in) process – Avdal / Shinozaki – fieldworks (NO/JP/BE)


NO

the fold^of a landscape – until – work (in) process
Avdal / Shinozaki – fieldworks (NO/JP/BE)
13 oktober @ 18.00 (dørene åpner @ 17.00)

For tiden jobber vi i våre prosjekter med den overordnede tittelen:
«the fold^of a landscape». Under research perioden på Rimi/Imir Scenekunst (Risk) har vi valgt undertittelen «until». 

Vi jobber med hvordan kroppen, kroppens bevegelser og rommet vi er på innsiden eller utsiden av sammen kan utgjøre et landskap, som kan bøyes, eller foldes inn og ut i diverse utfoldelser. 

Vi er opptatt av at en fold kan fungere som en grad av utvikling og forskjell. Det handler ikke bare om en fold av et landskap, men også om det å folde ut (utfolde) et landskap. Når vi setter de to begrepene sammen er vi interessert i bevegelser som handler om: spenninger – slippe spenninger fri, sammentrekning-utvidelse, samt også innhylling- utvikling, involusjon-evolusjon. En innfallsvinkel vi gjerne vil utforske er å si at: å utfolde seg er å øke, å vokse; mens folding er å avta, redusere, trekke seg inn i fordypningene i en verden. 

Vi liker ideen om “folden” som en operasjon. En kropp, en ting, et rom, en tid, et lys, en lyd som kan brettes inn i, på og rundt noe annet. Dette kan sees som en populasjon med diverse foldinger og utfoldinger som brer seg utover i et rom eller i et landskap. Utfolding trenger ikke forstås bare som det motsatte av å folde, men snarere følger en fold opp til en følgende fold. 

I denne prosessen tenker vi oss forskjellige relasjoner til rom og bevegelse.
Vi vil forsøke å tolke og skape serier av potensielle uttrykk med hjelp av rene bevegelser, som definerer differensieringer i forhold til hvordan et rom avleses. Vi er interessert i bevegelser eller endringer, som jobber med forskjellige nivåer av faste referansepunkter eller antydende identiteter. Å fremstille relasjoner ikke basert bare på tradisjonelle forsøk på å tilknytte seg gjennom orden og repetisjon av det samme (det som allerede er tilstede), men relasjoner basert også på usikkerhet og forskjeller. Folding, som et middel til å introdusere andre begrep om kropp, rom og tid i et landskap med konvensjonelt oppfattede ‘romlige grenser’. 

Hvordan kan en fold på tvers av linjer skape usikkerhet mellom grenser, i stedet for definerte grenser for separasjon? 

Hvordan kan disse usikkerhetene skape potensialet for et mangfold av folder og utfoldinger; som kan gi flere lesninger av et sted, bygning, miljø eller rom for å utforske, åpne opp, og skape tilblivelse av nye tanker for hvordan vi forbinder oss til rom og hverandre? 

Prosjektet har premiere på Dansens hus i samarbeid med Black Box Teater i Oslo, 1-4 feb 2024. 

Kredit liste
Konsept og regi: Heine Avdal & Yukiko Shinozaki / fieldworks
Av og med: Andrea Barrett, Sigrid Kittelsen Vesaas, Lisa Colette Bysheim, Trine Lise Moe, Ingrid Haakstad, Tale Dolven, Sebastian Sund
Dramaturg: Anette Pettersen
Lyd design: Johann Loiseau
Lys design: Eirik Lie Hegre
Administrasjon: Bob Van Langendonck
Produksjon: Avdal produksjoner, fieldworks
Co-produksjon: Rimi/Imir (Risk), Dansens hus Oslo, Black Box Teater, BIT Teatergarasjen Støttet av: Norsk kulturråd, Vlaamse Overheid 

EN

the fold^of a landscape – until – work (in) process
Avdal / Shinozaki – fieldworks (NO/JP/BE)

13 October @ 18.00 (doors open @ 17.00)

We are currently (2022-26) working on several projects with the overall title: «the fold^of a landscape». During the research period at RIMI/IMIR SceneKunst (RISK) we have chosen the subtitle “until”.

We work with how the body, the body’s movements, and our internal and external space can form a landscape, which can be bent or folded in and out in various unfoldings.

We are concerned with how a fold can function as a degree of development and change. It is not only about the fold of a landscape, but also about undoing the fold (unfolding) of a landscape. When we put the two terms together, we are interested in movements that are about tension – releasing tension, contraction-expansion, as well as envelopment-development, involution-evolution. An approach we would like to explore is to say that: to unfold is to increase, to grow; while folding is to diminish, reduce, withdraw into the recesses of a world.

We like the idea of the “fold” as an operation. A body, a thing, a space, a time, a light, a sound that can be folded into, on and around something else. This can be seen as a population with various foldings and unfoldings that spread out in a room or in a landscape. Unfolding need not be understood simply as the opposite of folding, but rather a fold that follows another fold.

In this process, we imagine different relationships to space and movement. We will try to interpret and create series of potential expressions with the help of pure movements, which define differentiations in relation to how a room is read. We are interested in movements or changes that work with different levels of fixed reference points or suggestive identities. To portray relationships not based only on traditional attempts to connect through order and repetition of the same (which is already present), but relationships based also on uncertainty and differences. Folding, as a means of introducing other concepts of body, space and time into a landscape with conventionally perceived ‘spatial boundaries’.

How might a fold across lines create uncertainty between boundaries, rather than defined boundaries of separation?

How can these uncertainties create the potential for a multiplicity of folds and unfolds; they can provide multiple readings of a place, building, environment or space to explore, open up, and create new thoughts for how we connect to space and each other.

The project premieres at Dansens hus in collaboration with Black Box Theater in Oslo, 1-4 February 2024.

Credits
Concept and direction: Heine Avdal & Yukiko Shinozaki
Created and performed by: Andrea Barrett, Sigrid Kittelsen Vesaas, Lisa Colette Bysheim, Trine Lise Moe, Ingrid Haakstad, Tale Dolven, Sebastian Sund
Dramaturg: Anette Pettersen
Sound design: Johann Loiseau
Light design: Eirik Lie Hegre
Administration: Bob Van Langendonck
Produced by: Avdal productions, fieldworks
Co-production: RIMI/IMIR SceneKunst (RISK), Dansens hus Oslo, Black Box Teater, BIT Teatergarasjen 
Supported by: Arts Council Norway, Vlaamse Overheid