Gorrlaus Folk Music Series Ingvill Marit Buen Garnås, Per Anders Buen Garnås og Daniel Sandén-Warg

Gorrlaus Folk Music Series 
Ingvill Marit Buen Garnås, Per Anders Buen Garnås og Daniel Sandén-Warg
3 September @ 20.00 (doors open @19.00)

TICKETS: 3 SEPT.

NO (EN below)
Ingvill Marit Buen Garnås – vokal
Per Anders Buen Garnås – hardingfele
Daniel Sandén-Warg – hardingfele og munnharpe

Daniel Sandén-Warg er ein av dei framste utøverane av Setesdals tradisjonen på hardingfele og munnharpe. Han har lært direkte av Hallvard T. Bjørgum og har i tillegg granska arkiv opptak av blant anna Torleiv H. Bjørgum og Andres K. Rysstad. Han har klart å få tonalitet, rytmikk og ornamentikk frå dei gamle meisterane inn i sitt eige felespel på ein måte som svært få har klart i seinare tid. Han har spelt inn fleire plater med tradisjons musikk frå Setesdal. Blant disse er Rammeslått 1 og 2 samen med munnharpespelemann Sigurd Brokke, Bjørgumspel vol 2 og 3 saman med Hallvard T. Bjørgum og Warg/Buen samen med Per Anders Buen Garnås. Dette er ein unik sjanse til å få oppleve noko av det mest hardtsvingande hardingfelespelet som finst i dette ganske land.

Søskenparet Ingvill Marit – og Per Anders Buen Garnås er frå Bø i Telemark og kjem frå ein familie med musikalske røter tilbake til 1700-talet og dei er del av ein uavbroten og levande tradisjon.

Ingvill Marit har eit breitt vokal repertoar både frå Telemark og Setesdal og har særleg utmerka seg i sine tolkingar av balladar og dei mystiske gåtevisene Gjennom arbeidet til mor si (Agnes Buen Garnås) har ho fått låne øyre til svært mange av dei beste kvedarane i den eldre generasjonen. Ho har elles bruka mykje tid på arkivopptak, tekst- og notenedskrifter frå 1800-talet. Ingvill Marit er ei av dei fremste kvedarane me har i Noreg i dag og ho har bevart mykje av estetikken og tonaliteten til dei gamle utøverane av vokaltradisjonen.

Per Anders byrja spele hardingfele allereie som 6-åring, inspirert av to onklar; Hauk og Knut Buen. Etterkvart blei han kjend med mange av dei store meistrane i heimfylket, og fekk lære av dei alle – slike som Einar Løndal, Eivind Mo, Anund Roheim, Bjarne Herrefoss, Olav K. Øyaland og Gunnar Innleggen. Per Anders har, i likskap med Ingvill Marit og Daniel Sandén-Warg, brukt mykje tid på å høyre på arkivopptak av spelemenn han ikkje rakk oppleva, som til dømes Johannes Dahle.

Ingvill Marit og Per Anders har vunnet landskappleiken eit utall gonger i sine respektive klasser.

I 2010 gav dei ut plata “Salme, segn og solbøn” som har blitt ståande som eit meisterverk.

Gorrlaus er en konsertserie kuratert av Anders Hana som presenterer tradisjonell folkemusikk, sammen med musikk som tar tonalitet og rytmiske elementer fra folkemusikk for å skape noe nytt.

Gorrlaus er støttet av Stavanger Kommune, Arts Council Norway, and Rogaland Fylkeskommune.

EN
Ingvill Marit Buen Garnås – vocals
Per Anders Buen Garnås – hardanger fiddle
Daniel Sandén-Warg – hardanger fiddle and mouth harp

Daniel Sandén-Warg is one of the most prominent performers of the Setesdal tradition on hardanger fiddle and mouth harp. He has learnt music directly from Hallvard T. Bjørgum as well as from archive recordings of Torleiv H. Bjørgum and Andres K. Rysstad. He has managed to incorporate tonality, rhythm and ornamentation from the old master fiddlers into his own playing in a way that very few has acheived in recent time. Daniel has done several releases with traditional music from Setesdal. Amongst them are Rammeslått 1 and 2 together with mouth harpist Sigurd Brokke, Bjørgumspel vol 2 and 3 together with Hallvard T. Bjørgum and Warg/Buen together with Per Anders Buen Garnås. This is a unique chance to witness some of the most uncompromising and hardhitting hardanger fiddle playing there is. 

Siblings Ingvill Marit – and Per Anders Buen Garnås are from Bø in Telemark and belong to a family with musical roots dating back to the 18th century. They are a part of a long and unbroken tradition.

Ingvill Marit has a broad vocal repertoir both from Telemark and Setedal. She is especially known for her interpretations of ballads and mystical folk songs. Through the knowledge of her mother, Agnes Buen Garnås, she has learnt music of singers from the older generations. She has also learnt from archive recordings as well as music notations from the 19th century. Ingvill Marit is one of the foremost traditional singers in Norway and she has kept much of the aesthetics and tonality from the older vocal tradition. 

Per Anders started playing hardanger fiddle at the age of 6, inspired by his two uncles; Hauk  and Knut Buen. He got to know many of the master fiddlers in his county, and got to learn from them all.  Such as Einar Løndal, Eivind Mo, Anund Roheim, Bjarne Herrefoss, Olav K. Øyaland and Gunnar Innleggen. Just like Ingvill Marit and Daniel Sandén-Warg, Per Anders has also spent a lot of time listening to archive recordings of older players he did not get to meet, such as Johannes Dahle. Ingvill Marit and Per Anders have won “landskappleiken” countless times in their respective classes. I 2010 they released a record together called “Salme, segn and solbøn”. The album has been called a masterpiece. 

Gorrlaus is a concert series curated by Anders Hana which presents traditional folk music, along with music that takes tonal and rhythmic elements from folk music to create something new.

Gorrlaus is supported by Arts Council Norway, Stavanger Kommune and Rogaland Fylkeskommune.