Hot House presents Rock My World

Hot House presents Rock My World
with Linda Lazer, Siri Borge, Marin Håskjold, Liv Reidun Brakstad, Amanda Dekker and  Anna Klungre
12 September @ 19.30 (doors open @ 19.00)

TICKETS: 12 Sept

NO (EN below)

Hot House presenterer Rock My World Med Linda Lazer, Siri Borge, Marin Håskjold, Liv Reidun Brakstad, Amanda Dekker og Anna Klungre

Arrangement har fokus på tidsbasert kunst på tvers av sjangre som film, performance og musikk. I løpet av kvelden vil en en blanding av etablerte og unge kunstnere komme sammen for å presentere kunstneriske verk og opptredener.  

Under vårt arrangement vil vi rocke din verden med en samling kunstnere som på ulike måter har fokus på politiske intervensjon, debatt og performative gester. Vårt mål er å skape et rom for utveksling, glede, spenning, dans og svært interessante kunstneriske verk! Vi starter kvelden med en filmvisning av Marin Håskjolds kortfilm Hva er en kvinne? deretter fortsetter arrangementet utover kvelden med performances og musikalske innslag av Linda Lazer, Siri Borge, Liv Reidun Brakstad, Amanda Dekker og Anna Klungre.  

Hot House er et nylig oppstartet initiativ mellom Marie Skretting og den stavangerbaserte kunstneren Anette Gellein. Skretting har bakgrunn som kunstformidler med BA i estetiske studier (UiO). Med interesse for interseksjonell feministisk- skeiv- og politisk diskurs, ønsker de å engasjere til diskusjon og inklusive rom for utveksling av glede og kunst på tvers av sjangre. 

Billetter: 100/150kr. Vi vil ikke avvise noen på grunn av mangel på midler. Kontakt info@rimi-imir.nofor å be om rabattert eller gratis billett.

KUNSTNER BIO:

Linda Lazer – er en lyd- og fremføringskunstner, for tiden stasjonert i det ytre rom. Påvirket av Afrikansk kosmologi og 80-tallets ”cold wave”, prøver hun å formidle humøret og atmosfæren hun har frembrakt i seg selv ved å tilbringe for mye tid med å beskue stjernehimmelen. Ved å mikse de ustabile tonene til en Korg synthesizer fra fordums tid, fra afrofuturisme og sci-fi tematikker, former hun en utenomjordlig visjon av våre egne verdslige ønsker og mennesklige feil; alt fra seksuell kjemi til folkemord. 14 sept vil hun kanalisere urgamle sannheter fra det kosmiske tomrommet, gjennom fremføring og musikk. Hennes mørke, undulerende elektroniske toner frembringer utenomjordlige konsepter som er dypt forankret i vår egen historie og jordlige sinn.

Siri Borge – Borge er en multimediakunstner, og bruker elementer som skulptur, performance, foto og film, oftest satt sammen i installasjon. Tematikken i arbeidene er styrt av hennes feministiske og sosiopolitiske engasjement med en særegen tilnærming til disse. Et essensielt element i Borges kunstnerskap er bruken av humor som verktøy. Det er hennes overbevisning at en problemstilling presentert på en sarkastisk eller satirisk måte vil fremprovosere en reaksjon – også hos de som er likegyldige til tematikken i utgangspunktet.

Marin Håskjold er en kunstner og filmskaper. Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger og filmfestivaler som blant andre Rainbow Umbrella Film Festival i London og LGBT Toronto Film Festival. Håskjold er utdannet ved Norland film- og kunstskole i Kabelvåg, Lofoten, og har en Bachelor fra Tromsø Kunstakademi.Hva er en kvinne?debuterte under Kortfilmfestivalen i Grimstad. ”Det har vært mye fokus på kjønnspolitikk og feminisme de siste årene. Debatten har vært rå og til og med skapt skiller i kvinnebevegelsen. I ‘Hva er en kvinne?’ tar jeg ingens side, men gir publikum en mulighet til å selv reflektere. Jeg opplever at denne diskusjonen kan være både skremmende og personlig, men det er virkelig viktig å delta i den. Jeg håper at denne filmen vil belyse denne debatten og at den når ut til et større publikum” – Marin Håskjold

Liv Reidun Brakstad – Brakstad er en politisk kunstner som arbeider både inne i det etablerte billedkunst feltet og fritt utenfor institusjonene. I arbeidene hennes bruker hun ofte kjente objekter på nye måter. Slik åpnes nye tolkningsmuligheter og publikums egne assosiasjoner får stort spillerom. Hun viser ofte kunsten sin på ulike arenaer til et variert publikum som får uventede og overraskende opplevelser uavhengig av tid og sted. Brakstad har bedrevet Performance og gallerivirksomhet (maleri, collage og installasjon) siden hun debuterte på Statens høstutstilling i 1993. Hun har arbeidet over store deler av verden – alt fra New Zealand til Brasil og med lengre opphold ved for eksempel NIFCA i Helsinki.

Amanda Dekker and Anna Klungre er kunstnere invitert til programmet gjennom KRA (Kunst Rom Arbeid). KRA er et åpent arbeidssted og kollektiv for nyetablerte kunstnere -inkludert dansere og musikere – i Stavanger. De vektlegger kreativt felleskap, med formål å sette i gang kreative prosesser og utveksling av kunnskap.

EN

Hot House presents Rock My World Med Linda Lazer, Siri Borge, Marin Håskjold, Liv Reidun Brakstad, Amanda Dekker and Anna Klungre.

The event is focusing on presenting time-based works and artistic practices engaged in experimentation across different genres such as performance, film and music. There will be presented works by both established and young artists in Stavanger.
 

During our event we will rock your world with a lineup of artists focusing on political interventions, debate and preformative gestures. We hope to create a space for pleasure, excitement, dance, joy and highly interesting artistic works! We will start the evening with a film screening of Marin Håskjolds short film Hva er en kvinne? (“What is a Woman?”) and continue the event into the evening with performances by Linda Lazer, Siri Borge, Liv Reidun Brakstad, Amanda Dekker and Anna Klungre.

Hot House is a newly founded initiative between Marie Skretting and the Stavanger based artist Anette Gellein. Skretting has a background as an art educator, with a BA in Aesthetic Studies (UiO). With an interest for intersectional feminist, queer and political discourse they hope to further engage in and create inclusive spaces for exchange of joy and art cross genres.

Tickets: 100/150NOK. However we will not turn away anyone for lack of funds. Contact info@rimi-imir.no for discounted or free ticket.


ARTIST BIOS
Linda Lazer – is a sound and performance artist currently based in Outer Space. Influenced by African cosmology and 80s cold wave, ze tries to convey the mood and atmosphere evoked by spending too much time watching the night sky. The unstable tones of an old-style Korg synthesizer, afrofuturism, sci-fi thematics and zir dark wave electronica are fused into an otherworldly vision of our very worldly desires and flaws, from sexual chemistry to genocide.

Siri Borge – Borge is a multimedia artist, using sculpture, installations, performance, photo and film. As a maximalist she prefers to use all at once. Her art can be identified by her strong feminist and socio-political concepts that guide her artistic practice, as well as her approach to dealing with these matters. An essential element in her practice is Borge’s use of humor in her works, as she believes that presenting a problem or a question in a sarcastic manner might provoke those who are indifferent to the subject in question.

Marin Håskjold – is an artist and filmmaker. She has participated in a number of exhibitions and film festivals including the Rainbow Umbrella film festival in London and the LGBT Toronto Film Festival. She trained at the Nordland School of Arts and Film in Kabelvåg in the Lofoten Islands, and she holds a BA from the Tromsø Academy of Contemporary Art. What is a Woman? debuted at The Norwegian Short Film Festival in Grimstad. ”There has been a lot of focus on gender politics and feminism in the recent years. And the public debate has been really heated and even divided the feminist movement. In ‘What is a Woman?’ I don’t take anybody’s side, but give the audience a chance to reflect for themselves. I feel this discussion can be both scary and personal, but it’s really important to be a part of it. I hope that this film will shed light on this debate and reach a larger audience.” – Marin Håskjold

Liv Reidun Brakstad – Brakstad is a political artist, who is working both within the established field of visual arts and outside of the institutionalized. In her works she often uses familiar objects in new ways. Therefore, new possibilities for interpretation occur and the viewers own associations are emphasized. She often shows her art in arenas outside the museum and to a varied audience. Since her debut at Statens Høstutstilling in 1993, Brakstad has been actively engaged in performance, painting, collage and installation. She has worked internationally, from New Zealand to Brazil, and with longer stays at for instance NIFCA in Helsinki.

Amanda Dekker and Anna Klungre are artists invited to our program in collaboration with KRA. KRA (Kunst Rom Arbeid) is an open work space and a community of newly established artists – incl. dancers and musicians – in Stavanger. Located in Badedammen, they aim to provide workspace for local artists, ignite creative processes and expand knowledge and skills within the creative community.