in gaps & patches – Heine Avdal & Yukiko Shinozaki – fieldworks (NO/JP/BE)

23+24+25 September // 23rd @ 17.00-18.30, 24+25 @ 14.00-15.30
NB! OUTSIDE traveling piece, routes below:


September 23 route – Starting at Stavanger Cathedral, Haakon VIIs gate 2, 4005 Stavanger
September 24 route – starting at Norwegian Canning Museum, Andasmauet 15, 4005 Stavanger
September 25 route – starting at Norwegian Petroleum Museum, Kjeringholmen 1a, 4006 Stavanger

The performance is FREE

A gap can be a movement 
A gap can be a thought
A gesture can mean many things

Vi beveger oss langs forskjellige stier, observerer og passerer sakte gjennom forskjellige typer landskap.

Hvordan tenker vi-med, lever-med og er-med miljøet vårt?

«in gaps & patches» er en pågående og flytende kunstnerisk praksis uten begynnelse og slutt. Den finner sted på forskjellige typer lokasjoner. En kjerne av utøvere iscenesetter frakoblende skulpturer og piknikeksperimenter i en arboreal blur.

Praksisen tilpasser seg situasjoner, settinger og kontekster i et pågående søk etter interaksjon med omgivelsene. Ulike former for «strengfigurer» brukes blant annet, som en metode for å fremheve detaljer i et landskap. Ved å engasjere kropper, tekstiler og andre materialer måler og produserer utøverne rammer som forsterker spesifikke aspekter og skalaer i et større landskap, som en del av et bybilde eller i et naturområde. Ved å integrere slike rammer eller vektlegginger ønsker vi å fremkalle alternative lesninger av (menneske)kroppens tilknytning til tid, rom og miljø.

Hvordan forbinder kroppen seg med – eller skiller seg fra – sine omgivelser, andre kropper, andre enheter eller elementer?

Hva betyr dette i vår nåtid, som er sterkt desorienterende og tvinger oss til stadig å avhøre vår posisjon i og i forhold til verden.

Kreditter
Konsept & retning: Heine Avdal, Yukiko Shinozaki
Skapt og utøvd av: Cecilie Lindeman Steen, Morten Liene, Krisjanis Sants, Yukiko Shinozaki, Heine Avdal
Dokumentert av: Marie Bergby Handeland (skriving), Esben Slaatrem Titland (tegning)
Produsert av: Avdal Produksjoner, fieldworks vzw
Co-produsert av: PACT Zollverein, Black Box Teater, RIMI/IMIR Scenekunst (RISK)
Støttet av: Norsk Kulturråd, Vlaamse Overheid Vlaamse Gemeenschapscommissi

EN

Heine Avdal & Yukiko Shinozaki – fieldworks (NO/JP/BE)

A gap can be a movement 
A gap can be a thought 
A gesture can mean many things 

We move along different pathways, observing and passing slowly through different types of sceneries.

How do we think-with, live-with, and be-with our environment?

«in gaps & patches» is a durational and fluid artistic practice with no beginning and no end. It takes place in different types of locations. A core of performers stage unplugged sculptures and picnic experiments in an arboreal blur.

The practice adapts to situations, settings and contexts at hand in an ongoing search for interaction with the environment. Among other things, various forms of “string figures” is being used as a method of accentuating details in a landscape. By engaging bodies, textiles and other materials, the performers measure and produce frames that emphasize specific aspects and scales in a larger landscape, as part of an urban image or in a natural area. By integrating such frameworks or emphases, they aim to evoke alternative readings of the (human) body´s connection to time, space and the environment.

How does the body connect with – or differ from – its surroundings, other bodies, other entities or elements? What does this mean in our present time, which is strongly disorienting and forces us to constantly question our position in and in relation to the world.

Credit

Concept & Direction: Heine Avdal, Yukiko Shinozaki
Created and performed by: Cecilie Lindeman Steen, Morten Liene, Krisjanis Sants, Yukiko Shinozaki, Heine Avdal
Documented by: Marie Bergby Handeland (writing), Esben Slaatrem Titland (drawing)
Produced by: Avdal Produksjoner, fieldworks vzw
Co-produced by: PACT Zollverein, Black Box Teater, RIMI/IMIR Scenekunst (RISK)
Funded by: Norsk Kulturråd, Vlaamse Overheid Vlaamse Gemeenschapscommissie