Moving Words – 4 evenings composed by Mette Edvardsen FREDAG, 3 Desember

Moving Words – 4 evenings composed by Mette Edvardsen
FREDAG, 3 Desember
• workshop med Itziar Okariz @ 11.00 – 13.00  (*varighet 120 minutter)
• Fantasmical Anatomy Lesson#1 The tongue, Desire for Language av Anne Juren  @ 20.00 (*varighet 55 minutter)
• Between what is no longer and what is not yet av Juan Dominguez (ES) @ 21.30 (*varighet 60 minutter)

Fantasmical Anatomy Lesson#1 The tongue, Desire for Language av Anne Juren (AT/FR)

I løpet av de siste årene har Anne Juren utviklet en ‘Fantasmical Anatomy’, like virkelig som en bit av skjelettet. I et forsøk på å utvide koreografibegrepet i sitt arbeid, utfordrer Jurens særegne praksis grenser mellom offentlig og privat, mellom ytre og indre rom, ved å krysse normative grenser og eksperimentere med kinestesi, poesi, og sensualitet. Fantasmical Anatomy Session skaper et visuelt, sonisk, og sensorisk landskap, og foreslår en fantasmagorisk og delirisk reise rundt og inne i kroppen, der dysfunksjonelle relasjoner og utenkelige handlinger kan finne sted, og forstyrre relasjonen mellom indre og ytre rom. Hver ‘lesson’ er en forestilling som tar for seg ulike kroppsdeler med dynamikk av begjær, gjennom stemme, tekst, sensorisk utførelse, og forskjellige kroppsligheter.

Over the past few years, Anne Juren has been unfolding a Fantasmical Anatomy as real as a piece of bone. Seeking to expand the concept of choreography in her work, Juren’s distinctive practice challenges boundaries between public and private, between outer and inner space, by trespassing normative boundaries and experimenting with kinaesthesia, poetry and sensuality. Fantasmical Anatomy Session creates a visual, sound and sensory landscape, and proposes a fantasmagoric and delirious journey around and inside bodies, where dysfunctional relations and unimaginable actions can take place, troubling the relations between inner and outer space. Each lesson is a performance exposes and treats a different body part with the dynamics of desire, through voice, writings, sensorial embodiment and different corporealities.

Lesson #1 The Tongue, desire for language

Konsept, tekst og fremføring: Anne Juren
Ekstra fremføring: Linda Samaraweerova
Lys: Bruno Pocheron
Lyd: Paul Kotal
Dette prosjektet er støttet av MA/ og UNiarts (Stockholm).

Between what is no longer and what is not yet av Juan Dominguez (ES)

Domínguez ønsker å forlenge hendelser og lage et tidsintervall der han kan forsøke å integrere sin egen fortid i fremtiden. Han vil oversette sine visjoner og sitt ønske om å møte det ukjente gjennom språk. I denne forestillingen jobber Dominguez alene for første gang på 14 år. Han koreograferte da forestillingen sin med skrevne kort som publikum kunne lese. Nå vil han snakke selv og gi opphav til et selvportrett som siterer, i ordets videste forstand, seg selv og noen av vennene hans. 

Juan Dominguez production med støtte fra Tanznacht Berlin og Tanzfabrik Berlin/ apap-advancing performing arts project – Performing Europe 2020 / EU – Creative Europe Programme.

Skapt og fremført av Juan Domínguez
Produksjon Manyone

Juan Dominguez production med støtte fra Tanznacht Berlin og Tanzfabrik Berlin/ apap-advancing performing arts project – Performing Europe 2020 / EU – Creative Europe Programme.

Domínguez wants to suspend events and create an interval of time in which he can try to integrate his past into his future. He will translate his visions and his desire to encounter the unknown through language. Dominguez is working alone for the first time in 14 years. Back then he choreographed his work with labeled cards for the audience to read. Now, he will speak himself and give rise to a self-portrait that cites, in the broadest sense of the word, himself and some of his friends.