Moving Words – 3 evenings composed by Mette Edvardsen LØRDAG 4. Desember

Moving Words – 3 evenings composed by Mette Edvardsen
LØRDAG 4. Desember
• Workshop: The Fantasmical Anatomy Lesson: The Eye, the desire of seeing med Anne Juren (AT/FR) @ 11-13.00 
• Poems and Other Emergencies av Chloe Chignell (AU)@20.00
Fantasmical Anatomies Lesson #3 The Tongue, the  Skin and the Desire for Language av Anne Juren  (*varighet 55 minutter)


WORKSHOP: The Fantasmical Anatomy Lesson: The Eye, the desire of seeing med Anne Juren (AT/FR)

Workshopen skal prøve å presentere åpent og tilfeldig forskjellige aspekter av mine pågående forskningsstudier om fantasmiske anatomier. Jeg behandlet forskjellige skrifter og språk og utviklet leksjoner i Fantasmical Anatomy for å se på forholdet mellom kropp, funksjon, skrevne ord, fantasi, talte tekster, bevegelse og koreografi. Leksjonen for denne workshopen vil være leksjonen på øyet, ønsket om å se. Vi vil hovedsakelig arbeide rundt øyets funksjon, behandle øyet som et organ for å lytte. For det vil jeg introdusere praksis som er tilstede i metoden Feldenkrais, og også foreslå koreografiske eksperimenter rundt forholdet mellom visjon og språk, tegning og skriving. 

The workshop will try to present openly and casually different aspects of my ongoing research Studies on Fantasmical Anatomies. Dealing with various writings and languages, I developed Fantasmical Anatomy lessons to look upon the relation between body, function, written words, imagination, spoken texts, movement and choreography. The Lesson for this workshop will be the Lesson on the eye, the desire of seeing. We will work mainly around the function of the eye, treating the eye as an organ for listening. For that, I will introduce practices present in the method Feldenkrais, and propose choreographic experiments around the relation between vision and language, drawing and writing.Poems and Other Emergencies av Chloe Chignell (AU)

Mouth agape. Tongue fingering the air. Like that. I waited. A body. In detail. Delay. Poems and Other Emergencies befinner seg i skjæringspunktet mellom poesi og koreografi. Sentrert rundt en fiktiv karakter ‘The Girl-with-her-tongue-out’, stiller forestillingen spørsmål  om det er gjennom språket vi finner oss en kropp, eller gjennom kroppen vi finner språk? Legemliggjorte stemmer og stemmede kropper vever og gir gjenklang gjennom rommet. Hvor slutter ordet og hvor begynner kroppen? 

Poems and Other Emergencies bruker teaterets apparat for å sammenfalle kvinnekroppen og språk, for å skape en sanselig lokalisert tale. Diktet blir en hendelse og utøverens kropp befinner seg i skjæringspunktet mellom stemmer som vever et kroppslig og tekstlig landskap. Fragmentering og dobling benyttes for å åpne et mellomrom, et rom av kontigens, for dets fortellinger og subjekter. 

Diktets språk snakker fra ytterkantene, fra eksil; det blir gjenoppfunnet hver gang det blir hørt. Det er et språk for tilbaketrekning, divergens og differensiering. Diktet synger ut til den andre uten å vite hva den andre er. Det er subjektivitet under utvikling; gjennom ekko flyter diktet over dikteren. Poems and Other Emergencies plasserer utøveren som en radikal historiker, som skriver seg selv og hendelsen, og skriver denne tiden med kropp og tekst.

Fremførelse og koreografi: Chloe Chignell
Samtale partner: Adriano Wilfert Jensen
Lyd: Anna Muchin
Takk til: Sven Dehens, Bojana Cvejic, Stefan Goovart, Deborah Birch og a.pass. 
Støttet av: BUDA Kortrijk, VGC, Workspacebrussels, La Balsamine, Lucy Guerin Inc, Dancehouse Melbourne og Batard Festival Brussel. 

Mouth agape. Tongue fingering the air. Like that. I waited. A body. In detail. Delay. Poems and Other Emergencies sits at the intersection of poetry and choreography. Centered on a fictional character The Girl-with-her-tongue-out, the performance questions if it is through language that we find ourselves a body, or through the body that we find language? Embodied voices and voiced bodies weave and echo throughout the space. Where does the word end and her body begin?

Poems and Other Emergencies uses the apparatus of the theatre to coincide the female body and language, to produce a sensuously situated speech. The poem becomes an event and the performer’s body emerges at the intersection of voices weaving a bodily and textual landscape. Using fragmentation and doubling in order to open an in-between, a space of contingency, for its narratives and subjects. 

The language of poetry speaks from the margins, from exile; it is reinvented each time it is heard. It is a language of withdrawal, divergence and differentiation. The poem sings out to the other without knowing what that other is. It is subjectivity in the making; through its echoes, the poem overflows its writer. Poems and Other Emergencies positions the performer as a radical historicist, inscribing herself and the event, writing of this time with body and text.Fantasmical Anatomies Lesson #3 The Tongue, the Skin and the Desire for Language av Anne Juren (AT/FR)

I løpet av de siste årene har Anne Juren utviklet en ‘Fantasmical Anatomy’, like virkelig som en bit av skjelettet. I et forsøk på å utvide koreografibegrepet i sitt arbeid, utfordrer Jurens særegne praksis grenser mellom offentlig og privat, mellom ytre og indre rom, ved å krysse normative grenser og eksperimentere med kinestesi, poesi, og sensualitet. Fantasmical Anatomy Session skaper et visuelt, sonisk, og sensorisk landskap, og foreslår en fantasmagorisk og delirisk reise rundt og inne i kroppen, der dysfunksjonelle relasjoner og utenkelige handlinger kan finne sted, og forstyrre relasjonen mellom indre og ytre rom. Hver ‘lesson’ er en forestilling som tar for seg ulike kroppsdeler med dynamikk av begjær, gjennom stemme, tekst, sensorisk utførelse, og forskjellige kroppsligheter.

Konsept, tekst og fremføring: Anne Juren
Ekstra fremføring: Linda Samaraweerova
Lys: Bruno Pocheron
Lyd: Paul Kotal
Dette prosjektet er støttet av MA/ og UNiarts (Stockholm).

Over the past few years, Anne Juren has been unfolding a Fantasmical Anatomy as real as a piece of bone. Seeking to expand the concept of choreography in her work, Juren’s distinctive practice challenges boundaries between public and private, between outer and inner space, by trespassing normative boundaries and experimenting with kinaesthesia, poetry and sensuality. Fantasmical Anatomy Session creates a visual, sound and sensory landscape, and proposes a fantasmagoric and delirious journey around and inside bodies, where dysfunctional relations and unimaginable actions can take place, troubling the relations between inner and outer space. Each lesson is a performance exposes and treats a different body part with the dynamics of desire, through voice, writings, sensorial embodiment and different corporealities.