Moving Words – 4 evenings composed by Mette Edvardsen LØRDAG 4. Desember

Moving Words – 4 evenings composed by Mette Edvardsen
LØRDAG 4. Desember
• Workshop: The Fantasmical Anatomy Lesson: The Eye, the desire of seeingmed Anne Juren (AT/FR) @ 11-13.00 
• Poems and Other Emergencies av Chloe Chignell (AU)@20.00
• Rewriting av Jonathan Burrows (UK)  (*varighet 45 minutter)
Music For Lectures/ Every word was once an animal av Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca Fargion,  Matteo Fargion (UK/NO) @ 22.00 (*varighet 35 minutter)

WORKSHOP: The Fantasmical Anatomy Lesson: The Eye, the desire of seeing med Anne Juren (AT/FR)

Workshopen skal prøve å presentere åpent og tilfeldig forskjellige aspekter av mine pågående forskningsstudier om fantasmiske anatomier. Jeg behandlet forskjellige skrifter og språk og utviklet leksjoner i Fantasmical Anatomy for å se på forholdet mellom kropp, funksjon, skrevne ord, fantasi, talte tekster, bevegelse og koreografi. Leksjonen for denne workshopen vil være leksjonen på øyet, ønsket om å se. Vi vil hovedsakelig arbeide rundt øyets funksjon, behandle øyet som et organ for å lytte. For det vil jeg introdusere praksis som er tilstede i metoden Feldenkrais, og også foreslå koreografiske eksperimenter rundt forholdet mellom visjon og språk, tegning og skriving. 

The workshop will try to present openly and casually different aspects of my ongoing research Studies on Fantasmical Anatomies. Dealing with various writings and languages, I developed Fantasmical Anatomy lessons to look upon the relation between body, function, written words, imagination, spoken texts, movement and choreography. The Lesson for this workshop will be the Lesson on the eye, the desire of seeing. We will work mainly around the function of the eye, treating the eye as an organ for listening. For that, I will introduce practices present in the method Feldenkrais, and propose choreographic experiments around the relation between vision and language, drawing and writing.

Poems and Other Emergencies av Chloe Chignell (AU)

Mouth agape. Tongue fingering the air. Like that. I waited. A body. In detail. Delay. Poems and Other Emergencies befinner seg i skjæringspunktet mellom poesi og koreografi. Sentrert rundt en fiktiv karakter ‘The Girl-with-her-tongue-out’, stiller forestillingen spørsmål  om det er gjennom språket vi finner oss en kropp, eller gjennom kroppen vi finner språk? Legemliggjorte stemmer og stemmede kropper vever og gir gjenklang gjennom rommet. Hvor slutter ordet og hvor begynner kroppen? 

Poems and Other Emergencies bruker teaterets apparat for å sammenfalle kvinnekroppen og språk, for å skape en sanselig lokalisert tale. Diktet blir en hendelse og utøverens kropp befinner seg i skjæringspunktet mellom stemmer som vever et kroppslig og tekstlig landskap. Fragmentering og dobling benyttes for å åpne et mellomrom, et rom av kontigens, for dets fortellinger og subjekter. 

Diktets språk snakker fra ytterkantene, fra eksil; det blir gjenoppfunnet hver gang det blir hørt. Det er et språk for tilbaketrekning, divergens og differensiering. Diktet synger ut til den andre uten å vite hva den andre er. Det er subjektivitet under utvikling; gjennom ekko flyter diktet over dikteren. Poems and Other Emergencies plasserer utøveren som en radikal historiker, som skriver seg selv og hendelsen, og skriver denne tiden med kropp og tekst.

Fremførelse og koreografi: Chloe Chignell
Samtale partner: Adriano Wilfert Jensen
Lyd: Anna Muchin
Takk til: Sven Dehens, Bojana Cvejic, Stefan Goovart, Deborah Birch og a.pass. 
Støttet av: BUDA Kortrijk, VGC, Workspacebrussels, La Balsamine, Lucy Guerin Inc, Dancehouse Melbourne og Batard Festival Brussel. 

Mouth agape. Tongue fingering the air. Like that. I waited. A body. In detail. Delay. Poems and Other Emergencies sits at the intersection of poetry and choreography. Centered on a fictional character The Girl-with-her-tongue-out, the performance questions if it is through language that we find ourselves a body, or through the body that we find language? Embodied voices and voiced bodies weave and echo throughout the space. Where does the word end and her body begin?

Poems and Other Emergencies uses the apparatus of the theatre to coincide the female body and language, to produce a sensuously situated speech. The poem becomes an event and the performer’s body emerges at the intersection of voices weaving a bodily and textual landscape. Using fragmentation and doubling in order to open an in-between, a space of contingency, for its narratives and subjects. 

The language of poetry speaks from the margins, from exile; it is reinvented each time it is heard. It is a language of withdrawal, divergence and differentiation. The poem sings out to the other without knowing what that other is. It is subjectivity in the making; through its echoes, the poem overflows its writer. Poems and Other Emergencies positions the performer as a radical historicist, inscribing herself and the event, writing of this time with body and text.

Rewriting av Jonathan Burrows (UK)

Hva består praktisering av koreografering av? I Rewriting førsøker Joathan Burrows – nølende og entusiastisk om hverandre – å kartlegge det ukjente territoriet kjent som koreografi. På den ene siden tar han utgangspunkt i en forestilling som tok ham to år å lage, men som aldri tidligere har blitt presentert for et publikum. På den andre siden bruker han utdrag fra boken sin A Choreographers Handbook (2010). I kontrast til den regjerende modellen, som antar at en vellykket produksjon er resultatet av en satt, forhåndsbesemt idé, foreslår Burrows en praktisering av en langsom og tilfeldig akkumulering av betydninger som oppstår under selve arbeidet. Han liker å sitere Mette Edvardsen, som beskriver sitt eget arbeid som “the dust that accumulates through the working”.

Skapt og fremført av Jonathan Burrows

Jonathan Burrows er støttet av PACT Zollverein Essen, Sadler’s Wells Theatre London og BIT Teatergarasjen Bergen.

Of what does the practice of choreographing consist? In Rewriting, Jonathan Burrows attempts – by turns hesitantly and exuberantly – to map out the unknown territory known as choreography. On the one hand, he starts from a performance that took him two years to make but which he has never presented to an audience before, and on the other, he uses passages from his book A Choreographers’ Handbook (2010). In contrast to the dominant model, which assumes that a successful production is the result of a fixed, predetermined idea, Burrows proposes a practice of a slow, coincidental accumulation of meanings that emerges during the work itself. He likes to quote Mette Edvardsen, who describes her own work as ‘the dust that accumulates through the working’.   

Music For Lectures/ Every word was once an animal av Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca Fargion, Matteo Fargion (UK/ NO)

Mette Edvardsen vil i dette foredraget med live-musikk snakke om språk og repetisjon som materiale i sitt eget arbeid. Hva betyr det å gjøre det samme? Hva betyr det å gjøre noe om igjen? Every word was once an animal er en del av Burrows og Fargions Music For Lectures serie, som tar sikte på å kollidere akademisk praksis med virkeligheten av opptredener og som fortsetter deres nyere praksis med å skape nærhet og samarbeid til arbeid av andre kunstnere.

Mette Edvardsen er støttet av Norsk Kulturråd, BUDA Kortrijk, og Centre chorégraphique national de Caen in Normandie.

Jonathan Burrows og Matteo Fargion er co-produsert av PACT Zollverein Essen, Sadler’s Wells Theatre London og BIT Teatergarasjen Bergen.

Tekst avMette Edvardsen

Musikk avJonathan Burrows, Matteo Fargion og Francesca Fargion

Mette Edvardsen er støttet av Norsk Kulturråd, BUDA Kortrijk, og Centre chorégraphique national de Caen in Normandie.

Jonathan Burrows og Matteo Fargion er co-produsert av PACT Zollverein Essen, Sadler’s Wells Theatre London og BIT Teatergarasjen Bergen.

In this lecture with live music Mette Edvardsen will speak about language and repetition as material in her work. What does it mean to do the same? What does it mean to do something again? Every word was once an animal is part of Burrows and Fargion’s Music For Lectures series, which aims to collide academic practice with the actuality of performance and continues their recent practice of creating in proximity and collaboration with the work of other artists.