weaving in progress – Fabrice Moinet

Fabrice Moinet
weaving in progress
30. September + 1+2+3 Oktober @ individuell timeplan hver dag, se tekst under for mer info

–Timeplan:–
Forhåndspåmelding påkrevd. Send SMS til [+47 46 35 74 38] med navn, antall personer, samt tidspunkt dere vil komme. Maks 5 personer om gangen).

*Torsdag 30. September: Installasjon/ performance: 18.00-21.00


*Fredag 1. Oktober: Installasjon/ performance: 18.00-21.00
(30+1 – innslipp av nye folk hvert 30. minutt, altså 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 (…).

*Lørdag 2. Oktober: Setup/ performance on stage: 14.00-16.00. 
(Setup starter 14.00 – folk kan komme når de vil, og bli til 16.00)

*Søndag 3. Oktober: Sharing/ On-going performance: 15.00-18.00
(Kom når du vil. Kaffe og kjeks. Kom gjerne med musikkønsker og spørsmål om de tidligere dagene).

Fabrice Moinet
weaving in progress

“weaving in progress” er en lyd installasjon/ lyd performance/ lyd workshop, hvor set-upet er I fokus.

Prosjektet startet forrige vinter på et snekkerverksted , eid av en av de mest ikoniske karakterene i Stamsund. Som lydingeniør bestemte jeg meg for å bygge 50 høytalere (‘loudspeakers’) for å utforske romlige kjennetegn ved lydfelt drevet av mange høytalere og den visuelle påvirkningen av et slikt set-up.

“weaving in progress” er et åpent rom for lytteprosessen. Det er et rom hvor lytteren kan oppleve usynlige regler rundt lydoppfatning. 

Prosjektet har blitt fremført under Stamsund teater festival og Sånafest forrige sommer. Denne gang vil det vises på RIMI/IMIR i Stavanger, gjennom tre dager hvor prosjektet vil bli presentert i tre forskjellige økter.

-Istallasjonen/ performance-økten (dag 1&2):
Gjennom prosessen er du invitert til å vandre mellom høytalerne (‘loudspeakers’) eller sitte nede. Det vil kanskje ikke være noe spesifikt optimalt sted å oppholde seg med mindre du finner ett på egenhånd for en liten stund. Lydfeltet ruller konstant ut i hele rommet som en stoffbit, vevd av dens egne uregelmessigheter og mønstre. Det visuelle aspektet av setupet vil kanskje komme til å bryte med lytteprosessen underveis. Ta dette som en mulighet til å zoome in og zoome ut før du igjen dykker inn i lytteprosessen. Du kan zoome inn, du kan zoome ut. Du kan observere alle lagene av lydfeltet og være vitne til fabrikasjonen av lyd. Som om du hadde hatt en stoffbit i hånda, kan du snu det rundt for å observere dens bakside. Ved å vandre bak scenen ser du kanskje en usynlig lytter i dette tomme rommet, eller kanskje denne lytteren er deg selv for bare noen minutter siden, da du sto der. 

-Setup/performance økten (dag 3):
Oppsette av disse 50 høytalerne (‘loudspeakers’) krever 3-4 timer for å koble sammen alle komponentene: 50 kanaler, 50 forsterkere, 50 høytalere og 500 meter med kabel. Prosessen med å sette opp er et viktig aspekt av prosjektet. Dette er den nødvendige forberedelsestiden før noe som helst lyd kan høres i rommet. Det er et stille øyeblikk hvor fantasien snakker til ørene. Gjennom disse timene vil publikum bli invitert til å følge prosessen og forberedelsene av lytteprosessen.

-Sharing/ workshop session (dag 4):
Publikum som har vært med og fulgt oppsettet/performancen er invitert til å bringe noe lyttemateriale eller en venn, for å dele noen ønsker eller bare gjenoppleve setupet med ferske ører og nye øyer…

Fabrice Moinet: Som lyd designer for dansefeltet i mange år, har jeg sammarbeidet og turnert med forskjellige kunstnere som Christina Clar, Heine Avdal, Constanza Macras, Terry Riley, Franck2Louse, Garlo med flere. Som medlem av det franske instituttet for Musikk og forskning i Paris (IRCAM), har jeg brukt oppstående teknologier siden 1998 for å utforske forskjellige aspekter av lyden. Nå er jeg basert i Stamsund, og fokuserer og reflekterer over min egen praksis som lydkunstner og lydtekniker. Drevet av matematikk og fysikk har lyd vært mediet som åpner spørsmål rundt kvantiske aspekter av rommet rundt lydkilder og ørene våre.

Gjort mulig ved full støtte og kjærlighet fra Invgild Isaksen, generøsiteten fra Roar Justad for hans snekkerverksted og verktøy og alle dyrebare råd fra Lois Lachaize. Co-produsert av Stamsund Teaterfestival. Støttet av Samfunnsløfte 2021 Sparebank1 Nord-Norge, Fond for lyd og bilde, og Norsk Kulturråd – Fri Scenekunst.


EN

–Schedule–
You have to sign up in advance. Send an SMS to [+47 46 35 74 38] with name, number of people attending, as well as the time you want to come. Maximum 5 people at the time).

*Thursday 30. September: Installation/ performance: 18.00-21.00

*Friday 1. October: Installation/ performance: 18.00-21.00
(30+1 – entry of new people every 30. Minutes; 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 (…). 

*Saturday 2. October: Setup/ performance on stage: 14.00-16.00. 
(Setup starts 14.00 – people can come whenever they want, and stay until 16.00)

*Sunday 3. October: Sharing/ On-going performance: 15.00-18.00
(Come whenever you want. Coffe and biscuits. Feel free to come with suggestions of music you want to listen to, as well as questions about the past days).

Fabrice Moinet
weaving in progress 

“weaving in progress” is a sound installation/sound performance /sound workshop , where the setup is in focus.

The project started last winter in a wood workshop, owned by one of the most iconic characters in Stamsund. As a sound engineer, I decided to build 50 loudspeakers to investigate the spatial characteristics of a sound field driven by many loudspeakers and the visual impact of such a setup.

“weaving in progress” is an open space for the listening process. It is a space where the listener can experience invisible rules of sound perceptions.

The project has been performed during Stamsund teater festival and Sånafest during the last summer. It will be now shown at  RIMI/IMIR Stavanger, during three days where the  project will  presented in three different session. 

— The Installation/performance session (day 1&2)
During the process you are invited to wander among the loudspeakers or to take a seat. There might not be any specific »sweet spot« unless you find one on your own for a little while. The sound field is constantly unrolled in the entire space like a piece of fabric, woven  by its own irregularities and patterns. During the listening process, the visual aspect of the setup might interfere with your sound perception. Take it as an opportunity to zoom in and zoom out before diving  into your listening process again. You can zoom in, you can zoom out. You can observe all of the layers of the sound field and be witness to the fabrication of sound. As if you would have a piece of fabric in your hand, you can turn it around to observe the back side of it. Wandering behind the stage, you might see an invisible listener in this empty space, or maybe that listener is yourself a few minutes ago when you were standing there.

– The Setup/performance session (day 3)
The setup of these 50 loudspeaker require 3-4 hours to connect all of the component together: 50 channels, 50 amplifiers, 50 loudspeakers and 500meters of cable. The process of setting up is one important aspect of the project. It is the necessary preparation time before any sound could heard in the space. It is a silent moment when the fantasy speaks to the ears. During these hours, the audience is invited to follow the process as a preparation of the listening process.

– The Sharing/workshop session (day4)
The audience that had been following the setup/performance is invited to bring some listening material or friend, to share some wishes or just re-visiting the setup with fresh ears and new eyes….

Fabrice Moinet: Sound designer for the dance field for many years, I have been collaborating and touring with various artists like Christina Clar, Heine Avdal, Constanza Macras, Terry Riley, Franck2Louise, Garlo and others. As a member of the french Institute of Music and Research in Paris (IRCAM), I have been using emerging technologies since 1998 to explore multiple aspects of the sound. I am now based in Stamsund focusing and reflecting on my practice as a sound artist and sound technician. Driven by mathematics and physics, the sound have been the media that opens questions about the quantic aspect of the space between sound sources and our ears. 

Made possible by the full support and love from Ingvild Isaksen, the generosity of Roar Justad for his wood workshop and tools and all precious advices from Loic Lachaize. Co-produced by Stamsund Teaterfestival. Supported by Samfunnsløfte 2021 SpareBank1 Nord-Norge, Fond for lyd og bilde og Norsk Kulturråd-Fri scenekunst