Artists & Technology workshop/presentations

4. juni:  Live processing of video in Isadora software – Iver Findlay.
Tickets


25. februar:  Algoritmer og maskinlæring i Max – Dag Egil Njaa


7+8. mai: MIDI Workshop – Pål Asle Pettersen.


NO (See english below)
Live processing of video in Isadora software av Iver Findlay
4 juni@ 13.00-16.00
Billetter: Gratis ved reservasjon gjennom ticketco. Begrensede plasser.

Iver Findlay vil gi en presentasjon og dele eksempler av hans nyeste arbeid med live-video sammensetninger i både scenekunst og live musikkprosjekter gjennom bruk av Isadora programvaren. Dette blir delvis kunstnerpresentasjon, delvis praktisk workshop i basis kunnskap av Isadora gjennom bruk av prosess og eksempler fra tidligere arbeid.

Last ned Isadora programvare gratis på: https://troikatronix.com/


Workshop: MIDI verksted av Pål Asle Pettersen
7+8 Mai @ 13.00-16.00

Pål Asle Pettersen vil avholde en to dagers workshop den 7+8. Mai i MIDI språket, og hvordan få ting til å kommunisere.
Vi skal gjennom dette verkstedet ta et dypdykk ned i MIDI-protokollen, og se på hvordan MIDI-systemet faktisk fungerer. Hva er egentlig MIDI? Hvordan kan vi bruke MIDI til å få utstyr til å snakke sammen? Og hvilket språk er det egentlig som snakkes?
Disse spørsmålene, og langt flere skal vi forsøke å svare på i løpet av verkstedet.

I løpet av de to dagene verkstedet varer, så skal vi også forsøke å bygge våre egne MIDI-oppsett. Til dette vil vi bruke både programvaren Max, og den Arduino-liknende mikrokontrolleren Teensy. Det er selvsagt en fordel om dere har kjennskap til både programvaren og mikrokontrollere på forhånd, men langt fra noen forutsetning. Alle deltakerne må derimot ta med sin egen computer, og installere både Max, Arduino og Teensyduino i forkant. Lenker til programvaren finner dere nederst i teksten. Det er også en fordel om dere har et MIDI-keyboard eller kontroller dere kan ta med. Hvis dere har MIDI kompatibelt utstyr dere selv ønsker å bruke, så ta det gjerne med slik at vi kan forsøke å integrere utstyret i oppsettet, men siden ulike produsenter har valgt å implementere MIDI på høyst forskjellige måter, gi meg gjerne en lyd i forkant om hvilket utstyr dere tar med, slik at jeg kan lese meg kjapt opp på hvilke MIDI-muligheter ditt konkrete utstyr har.

Her er noen emner som dekkes i løpet av verkstedet:
• MIDI kommunikasjon mellom computer og eksterne instrumenter
• Intern kommunikasjon mellom programvare
• Å programmere MIDI med Max MSP
• Bygg en enkel MIDI kontrollerbar DIY synth med teensy mikrokontroller

Vi vil i løpet av workshopen benytte oss av programvare som Ableton Live, Logic Pro, Max MSP og Teensyduino.

Link til programvare:
Max: https://cycling74.com/downloads
Arduino: https://www.arduino.cc/en/software
Teensyduino: https://www.pjrc.com/teensy/td_download.html


25. FEBRUAR:
Algoritmer og maskinlæring i Max – Dag Egil Njaa 

I kurset vil vi gi en innføring i MuBu, en omfattende verktøykasse fra Ircam. Vi vil utforske analysemodulene PiPo og vil bruke maskinlæring til mønstergjennkjenning av lyd og sensordata.  Vi vil se på noen av modulene i ml.* utviklet for Max av Benjamin D. Smith og bruke dem til å generere datasekvenser basert på treningsdata. Til slutt vil vi se på tilnærminger for algoritmisk samhandling mellom maskinsystemer og mennesker.

Det en fordel at deltakerne har noe erfaring med programmering i Max.

Dag Egil Njaa er en komponist og kreativ koder fra Stavanger bosatt på Nesodden. 

De senere årene har han fokusert på samhandling mellom mennesker og maskinstyrte systemer i multimediale verk.


EN
4 June @ 13.00-16.00
Workshop: Live processing of video in Isadora software by Iver Findlay
Tickets: Free with reservation on Ticketco. Limited spots

Iver Findlay will give a presentation and share examples of his recent work with live video compositions in both stage art and live music projects using the Isadora software.  Part artist presentation, part hands on workshop in the basics of Isadora utilizing the process and examples from recent work.

Download Isadora software at: https://troikatronix.com/


Workshop: MIDI Workshop by Pål Asle Pettersen
7+8 May@ 13.00-16.00
Over two days Pål Asle Pettersen will be holding a workshop in the MIDI language, on how to get things to communicate. The workshop will take place on the 7+8th of May.

Throughout this workshop we’ll dive into the MIDI protocol, and take a look at how the MIDI-system actualy works. What is MIDI? How can we use MIDI to get equipment to work together? And what language is actually being used? These questions (and many more) we’ll try to answer during the workshop.

During the two days of the workshop we’ll also try to build our own MIDI-setup. For this we will use both the Max software, and the Arduiro-alike microcontrolling Teensy. It’s an advantage if you have knowledge of both the software and the microcontroller from before, but this is not a prerequisite. All the participants will need to bring their own computer, and install Max, Adrduino, and Teensyduino in advance. You will find links to the software in the bottom of this text. It’s also an advantage if you have a MIDI-keyboard or a controller to bring. If you have MIDI-compatible equipment you wish to bring, please do so so that we can try to integrate it in the setup. Although if you do so, please let me know in advance what kind of equipment you bring so that I can read quickly through which MIDI-possibilities your concrete equipment has, as the different manifacturers has chosen to implement MIDI at different ways.

Here’s some subjects we will cover throughout the workshop:
• MIDI communication between computer and external instruments
• Internal communication between softwares
• To program MIDI with Max MSP
• Building a easy MIDI controllable DIY synth with teensy microcontrollers

During the workshop we will use softwares such as: Ableton Live, Logic Pro, Max MSP and Teensyduino.

Links to softwares:
Max: https://cycling74.com/downloads
Arduino: https://www.arduino.cc/en/software
Teensyduino: https://www.pjrc.com/teensy/td_download.html


25. FEBRUARY:
Algoritmer og maskinlæring i Max – Dag Egil Njaa 

In this workshop we’ll introduce MuBu, a comprehensive toolbox from Ircam. We’ll explore the analysis moduls PiPo and use machine learning for pattern recognition of audio and sensor data. We’ll have a look at the ml.* package developed for Max by Benjamin D. Smith and use them to generate data sequences based on training data. At last we’ll approach algorithms for human and machine interaction. 

Some basic experience with coding in Max would be an advantage for the participants.

Dag Egil Njaa is a composer and creative coder from Stavanger living at Nesodden. 

He has for some time focused his work on interaction between humans and machins in multimedia works.